Rekrutacja do ASM I st.

Dołącz do nas

TRWA REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Umożliwiamy naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, organy, skrzypce, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon, wiolonczela.

Termin badania przydatności (uzdolnień muzycznych dziecka i jego predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie): 15 czerwca 2023 r. (czwartek), godz. 15:00-17:00.

Termin składania wniosków: do 31 maja 2023 r. ⇒ wydłużony do 4 czerwca!

Wniosek można złożyć w formie papierowej w sekretariacie Szkoły lub drogą mailową wysyłając skan wypełnionego wniosku wraz z odręcznym podpisem na adres kontakt@asm1.edu.pl. Pozostałe dokumenty rekrutacyjne wraz z oryginałem wniosku należy dostarczyć najpóźniej w dniu przesłuchania.

O przyjęcie do Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I Stopnia mogą się ubiegać kandydaci w wieku do 16 (nieprzekroczonych) lat. Wymagane od kandydatów dokumenty to:
1) wypełniony kwestionariusz
2) świadectwo lekarskie (tylko od kandydatów do działu 6-letniego na instrumenty dęte)
3) ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej (w przypadku gdy kandydat uczęszcza już do takiej szkoły).

Poniżej zamieszczono dokumenty w formacie pdf – prosimy kliknąć w ich nazwę, aby otworzyć plik.

REGULAMIN REKRUTACJI

Zał. 1 – Wniosek o przyjęcie do szkoły

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły.

Opłata rekrutacyjna wynosi 50 zł. Można ją wpłacić na konto szkoły lub w sekretariacie.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz Karty Krakowskiej są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej!

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności. Komisja egzaminacyjna bada uzdolnienia muzyczne kandydatów, warunki psychofizyczne oraz predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie.

W ocenie bierze się pod uwagę:

– zaśpiewanie piosenki,
– poczucie rytmu (ćwiczenia polegające na powtarzaniu wyklaskanych przez nauczyciela rytmów),
– słuch muzyczny (powtarzanie dźwięków zagranych jeden po drugim i równocześnie, powtarzanie melodii, porównywanie melodii – taka sama czy inna),
– pamięć muzyczną (przy okazji w/w).

 

W wyjątkowych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Decyzję o przyjęciu do wyższej klasy podejmuje Dyrektor na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności w stosunku do obowiązującego programu nauczania. Dotyczy to także uczniów przechodzących z innej szkoły muzycznej.

Nauka w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej jest częściowo odpłatna. W przypadku pozytywnej opinii komisji o kandydacie, warunkiem wpisania na listę uczniów jest uiszczenie w całości opłaty za I semestr nauki w wysokości 2000 zł do dnia 31 lipca 2023 roku. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki opłata ta nie jest zwracana.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat ASM.

ASM – Laureat Konkursu Orły Edukacji (2019–2023)