Rekrutacja do ASM I st.

Dołącz do nas

 

 

O przyjęcie do Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I Stopnia mogą się ubiegać kandydaci w wieku do 16 (nieprzekroczonych) lat. Wymagane od kandydatów dokumenty to:
1) wypełniony kwestionariusz
2) świadectwo lekarskie (tylko od kandydatów do działu 6-letniego na instrumenty dęte)
3) ostatnie świadectwo szkoły ogólnokształcącej (w przypadku gdy kandydat uczęszcza już do takiej szkoły)
4) jedna fotografia formatu legitymacyjnego

 

POBIERZ KWESTIONARIUSZ DLA ASM I STOPNIA

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły.

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 50 zł. Można ją wpłacić na konto szkoły lub w sekretariacie.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności. Komisja egzaminacyjna bada uzdolnienia muzyczne kandydatów, warunki psychofizyczne oraz predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie.

 

 

W ocenie bierze się pod uwagę:

– poczucie rytmu (ćwiczenia polegające na powtarzaniu podanych, coraz trudniejszych rytmów)
– słuch melodyczny (śpiewanie przygotowanej piosenki, powtórzenie melodii, u dzieci nie śpiewających rozróżnianie coraz mniejszych różnic wysokości w górę lub w dół)
– słuch harmoniczny (śpiewanie dźwięków z usłyszanych akordów).

W wyjątkowych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Decyzję o przyjęciu do wyższej klasy podejmuje Dyrektor na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności w stosunku do obowiązującego programu nauczania. Dotyczy to także uczniów przechodzących z innej szkoły muzycznej.

 

W przypadku pozytywnej opinii komisji o kandydacie, warunkiem wpisania na listę uczniów jest uiszczenie w całości opłaty za I semestr nauki do dnia 25 sierpnia 2019 roku. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki opłata ta nie jest zwracana. Nauka w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej jest częściowo odpłatna.

Czesne wynosi 200 zł miesięcznie. Uczniowie klasy I i uczniowie nowoprzyjęci płacą czesne za I semestr w całości, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2019 roku.

 

Termin przesłuchania kwalifikującego na rok szkolny 2019/2020: 12 czerwca 2019 (środa), godz. 15.00.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Sekretariat ASM