Zarządzenie Dyrektora ASM z dnia 27 stycznia 2022

 | Aktualności

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego w dniu 26 stycznia 2022 roku przez Centrum Edukacji Artystycznej (Komunikat w sprawie funkcjonowania szkół i placówek artystycznych w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 27 lutego 2022 r. – Centrum Edukacji Artystycznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl) zarządzam co następuje:

  1. W dniach 27 stycznia – 27 lutego 2022 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej I stopnia odbywają się w sposób zdalny, z użyciem platformy Google Classroom (zajęcia zbiorowe i grupowe) i innych komunikatorów (zajęcia indywidualne).
  2. Jedynymi dopuszczonymi wyjątkami od tej zasady są możliwości konsultacji, prowadzonych stacjonarnie w budynku szkoły dla uczniów klasy IV cyklu czteroletniego oraz VI cyklu sześcioletniego ASM I st., a także uczniów przygotowujących się do udziału w konkursach i przesłuchaniach zewnętrznych. Decyzję o prowadzeniu konsultacji stacjonarnych podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego przedmiot, po uzyskaniu zgody uczniów pełnoletnich i rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich, wyrażonej na piśmie.
  3. W wymienionym okresie budynek ASM będzie otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 18.00.
  4. Uczniowie klasy organów, ze względu na częsty brak własnego instrumentu, mogą odbywać zajęcia zdalne w budynku szkoły, pod warunkiem złożenia w sekretariacie odpowiedniego wniosku, który musi uzyskać akceptację dyrektora szkoły.
  5. W budynku ASM możliwe są także indywidualne ćwiczenia uczniów na organach oraz innych instrumentach w podanych wyżej godzinach (bez konieczności składania wniosku).
  6. Do budynku szkoły mogą wchodzić w godzinach jej otwarcia jedynie uczniowie i pracownicy ASM, pod warunkiem, że są w pełni zdrowi. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz zmierzyć temperaturę ciała (niezbędny sprzęt znajduje się przy wejściu do szkoły). W trakcie przebywania w budynku szkoły wszystkich obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa.
  7. Osoby niebędące uczniami lub pracownikami szkoły mogą wejść do jej budynku wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu w sekretariacie.
  8. Zabrania się jakiejkolwiek konsumpcji w budynku szkoły (dotyczy posiłków i napojów). Bufet szkolny będzie w tym czasie zamknięty.